Манастир св. Ѓорѓи - с....
Од манастирот св. Ѓорѓи останала само црква на која јасно се гледаат две градителски фази. Според преданијата црквата е подигната во XI век од страна...
Address:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Tel & fax:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Изработиле


СОРАБОТКА:
Порталот е изработен како проект во рамките на предметот Тимска работа

МЕНТОРИ:
• асс. м-р Миле Јованов
• проф. д-р Марија Михова
• проф. доц. д-р Невена Ацкоска


СТУДЕНТИ:
• Ангелов Небојша
• Денковски Виктор
• Икономовска Анета
• Митевска Елена
• Наков Јордан
• Поповска Радмила
• Серафимовиќ Даниел
• Таталовиќ Надица
• Шајноска Јасмина
• Шипка Васил

2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола