Кратовски мостови
Кратовските камени мостови распоредени околу чаршијата, заедно со кулите, му даваат на градот средновековен лик и амбиент на древен град – музеј. Мостовите со своите...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Изработиле


СОРАБОТКА:
Порталот е изработен како проект во рамките на предметот Тимска работа

МЕНТОРИ:
• м-р Миле Јованов
• д-р Марија Михова
• д-р Невена Ацкоска


СТУДЕНТИ:
• Ангелов Небојша
• Денковски Виктор
• Икономовска Анета
• Митевска Елена
• Наков Јордан
• Поповска Радмила
• Серафимовиќ Даниел
• Таталовиќ Надица
• Шајноска Јасмина
• Шипка Васил

2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола